SpeedifySessionStatsDelegate

protocol SpeedifySessionStatsDelegate

Listens for SessionStats updates.